Cosy Design

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu swiezoplecione.pl, która w szczególności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych do Sklepu przez Użytkownika. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

2. Definicje

Administrator Danych Osobowych – Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Diana Wójcik, ul. Sosnkowskiego 12/87, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres e-mail: sklep@cosydesign.pl

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: cosydesign.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

3. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
  a) w przypadku wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej i składaniu Zamówień: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
  b) subskrypcja biuletynu informacyjnego (newsletter): imię, adres poczty elektronicznej
  c) kontakt z klientem poprzez adres e-mail: adres e-mail oraz dane zawarte w treści korespondencji
  d) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP
  e) założenia konta w Serwisie: Imię i adres poczty elektronicznej
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia przekazania danych.
 4. Podanie danych osobowych w przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości newsletter. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików “cookies”].
 6. Serwis może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Użytkowników. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.

5. Bezpieczeńswo i ochrona danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane (certyfikat SSL) i poufne.
 2. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne (co 30 dni).

6. Kontakt

 1. W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail : sklep@cosydesign.pl
Shopping Cart
Scroll to Top